Administracja kadrowa – co to takiego?

Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji. Kompleksowo realizuje zadania, do których m.in. należą:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
  – umowy o pracę
  – aneksy do umów
  – zmiany warunków zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:
  – świadectwa pracy
  – oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania stosunków pracy
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno – rentowych pracowników
  pomoc w przygotowywaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (Zus-Rp7)

Proponujemy firmom również wykonanie audytu, którego wyniki pozwolą na dostosowanie naszych usług do posiadanych dokumentów kadrowo-płacowych. Audyt może być wykonany również jako usługa jednorazowa, mająca na celu poprawę i uzupełnienie posiadanych akt osobowych.

Korzyści Klientów:

 • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz uzupełnianiem wiedzy pracowników kadrowych, w związku ze zmieniającym się prawem
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi
 • usprawnienie procesu przekazywania danych

Pliki do pobrania: