Upadłość firmy – jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Praca kancelarii

Firma może utracić zdolność do kontynuowania swoich działań z różnych powodów. W efekcie błędnie podjętych decyzji przedsiębiorca traci zdolność finansową, co może skutkować ogłoszeniem upadłości. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca w zaistniałej sytuacji? Jakie są jego obowiązki?

Zakończenie działalności gospodarczej

Jedna z sytuacji zakłada, że majątek zadłużonego przedsiębiorstwa jest niewystarczający na pokrycie aktualnych zobowiązań. Wówczas na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli chciałby on kontynuować swoją działalność po redukcji długów, wówczas rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości z opcją układu. Zawarty układ musi zostać wykonany, a zadłużenie zredukowane – wtedy przedsiębiorca będzie mógł podjąć się dalszego prowadzenia swojej działalności. Inną korzyścią złożenia wniosku w terminie jest zwolnienie od odpowiedzialności osób związanych z przedsiębiorstwem (mogą to być członkowie zarządu czy wspólnicy spółki osobowej).

Praca kancelarii

Dobra wiadomość skierowana jest również do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Właściciel takiej firmy, po zakończonym postępowaniu upadłościowym, będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie części lub całości powstałych zobowiązań.

Zgłoszenie wniosku przez wierzyciela

Może zdarzyć się sytuacja, w której to zniecierpliwiony wierzyciel, zbyt długo oczekujący na spłatę długów przez dłużnika, zgłosi wniosek o ogłoszenie jego upadłości. W zaistniałych okolicznościach sąd ustanawia nadzorcę sądowego, którego zadaniem jest dokładne zbadanie zgodności wniosku z aktualną i rzeczywistą sytuacją dłużnika. Wniosek złożony przez wierzyciela może jednak zostać oddalony, jeśli czas spłaty zobowiązań dłużnika nie jest dłuższy jak 3 miesiące.

Jeśli natomiast wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami w postaci pokrycia kosztów postępowania. Sąd może również nakazać złożenie publicznego oświadczenia w wyznaczonej przez instytucję formie. Sam dłużnik natomiast może ubiegać się o naprawienie szkody, jaka powstała w wyniku złożenia wniosku w złej wierze.

Upadłość jednego z dłużników

W codziennym życiu warto uwzględnić sytuację, w której przedsiębiorca stoi po drugiej stronie i to jemu ogłoszona zostaje upadłość jednego z jego dłużników. Jeśli wierzyciel chce odzyskać zobowiązania, których nie był w stanie spłacić dłużnik, musi on zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Nie wszyscy jednak muszą to robić – takiego obowiązku nie mają na przykład pracownicy upadłego przedsiębiorstwa. Wierzytelność powinna być zgłoszona w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (zazwyczaj jest to od jednego do trzech miesięcy). W przypadku zgłoszenia wierzytelności w późniejszym terminie, wierzyciel musi liczyć się z kosztami nieterminowego rozpatrzenia wniosku oraz późniejszym otrzymaniem wpłaty od syndyka.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych.