Psychologia w zarządzaniu niezbędna w biznesie?

Psychologia w biznesie

Osoby, które mają świadomość istotności zjawisk psychologicznych w biznesie chętniej podejmują dokształcania własnej wiedzy na kierunku psychologia w zarządzaniu studia podyplomowe. Zarządzanie w perspektywie psychologicznej jest niezbędne, by budować i rozwijać długotrwałe relacje z wszystkimi członkami i interesariuszami danej firmy czy organizacji. Czym zatem charakteryzuje się ten kierunek i dlaczego warto podjąć studia na nim?

Psychologia w zarządzaniu studia podyplomowe – atuty

Kierunek psychologia w zarządzaniu studia podyplomowe jest oparty na współczesnej wiedzy psychologicznej z najnowszymi odkryciami neurobiologii oraz wiedzy z zakresu kształcenia osób dorosłych. Program studiów zawiera szeroki wachlarz praktycznych warsztatów i wykładów, prowadzonych przede wszystkim przez doświadczonych praktyków: właścicieli firm, psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających w średnich i dużych organizacjach. Dużym plusem tego kierunku są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć taka jak ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusje, burze mózgów, Action Learning i inne aktywizujące sposoby. Program studiów został oparty na najbardziej aktualnych wyzwaniach współczesnych menedżerów w oparciu o wywiady z przedstawicielami różnych organizacji.

Charakterystyka studiów

Studia te rozwijają kompetencje interpersonalne menedżerów, poszerzają wiedzę i budują świadomość co do psychologicznych mechanizmów wpływających na zachowania zarówno menadżerów, jak i członków ich zespołów. Ponadto podnoszą efektywność zespołów i organizacji za pośrednictwem odpowiednich praktyk skierowanych do kadry zarządzającej, zwiększają świadomość menedżerów co do własnego stylu zarządzania, pozwalając jednocześnie wprowadzać i rozwijać nowe skuteczne formy funkcjonowania na gruncie zawodowym i prywatnym. Psychologia w zarządzaniu ukazuje sens i cel stosowania adekwatnych technik i narzędzi zarządczych w różnych sytuacjach biznesowych oraz pozwala słuchaczom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na gruncie zawodowym.

Co obejmuje plan studiów?

W planie studiów uwzględniono takie zagadnienia jak przywództwo w organizacji, trendy w psychologii biznesu i ich zastosowanie w zarządzaniu, Diveristy & Incusion management – zarządzanie różnorodnością w organizacjach, selekcja, rekrutacja i utrzymanie pracowników, komunikacja zewnętrzna – budowanie marki osobistej, badanie Mindsonar z indywidualną sesją coachingową oraz przygotowanie projektu dyplomowego.

Do kogo dedykowane są te studia?

To kierunek kierowany do osób, które chcą podnieść własne kwalifikacje w obszarze psychologicznych aspektów zarządzania. Mowa tu o przedsiębiorcach, liderach zespołów, menedżerach średniego i wyższego szczebla, menedżerach i specjalistach HR oraz EB, project menedżerach, osobach zarządzających organizacjami biznesowymi i pozarządowymi takimi jak izby gospodarcze, partnerstwa, klastry, stowarzyszenia i fundacje. To także studia dla doradców biznesowych, konsultantów zarządzania, trenerów i wykładowców.