Po alkoholu na rowerze

Zdarza ci się, że po pracy udajesz się ze znajomymi na piwo? Czy możesz potem swobodnie wsiąść na swój rower i wrócić do domu? Przeczytaj koniecznie!

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi z kolei wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna w wysokości od 50 do 5 tys. złotych albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Za wykroczenie z art. 87 § kw sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zobacz także: http://www.bestnews.pl/jazda-po-alkoholu-na-rowerze/

Przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk popełnia ten, kto prowadzi po alkoholu pojazd mechaniczny (czyli pojazd zaopatrzony w poruszający go silnik – przykładem takiego pojazdu może być samochód). Czy za jazdę po alkoholu pojazdem nienależącym do kategorii pojazdów mechanicznych (np. rowerem) sprawca poniesie odpowiedzialność karną? Okazuje się, że nie.

Jazda po alkoholu (autoadwokat.pl) na rowerze jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 87 § 1a kw, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny, podlega karze grzywny lub aresztu. Stan nietrzeźwości u rowerzysty zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość).

Jazda na rowerze w stanie po użyciu alkoholu

Jazda na rowerze w stanie po użyciu alkoholu również stanowi wykroczenie. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi rowerzysty wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Za prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny lub aresztu do 14 dni (art. 87 § 2 kw).

Czy za jazdę po alkoholu na rowerze Sąd może zabrać prawo jazdy? Za prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości bądź w stanie po użyciu alkoholu sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II KK 30/18) orzekł, iż za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu nie można orzec środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd może zatem orzec jedynie zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.


Artykuł powstał na podstawie materiałów z autoadwokat.pl